Pomoc Żywnościowa 2024

Opublikowano: wtorek, 16 kwiecień 2024

Pomoc Żywnościowa 2024

Informacje Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych.

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych informuje, że w ramach porozumienia z Bankiem Żywności w Suwałkach po raz kolejny przystąpiono do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021-2027  Podprogram 2023 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej  Potrzebującym. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom gminy Dubicze Cerkiewne pomocy żywnościowej.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej
i uzyskujące dochód miesięczny nieprzekraczający:

– 2.056,40 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 265% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (kryterium od stycznia 2022r. tj. 776 zł);

– 1.590,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 265% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (kryterium od stycznia 2022r. tj. 600 zł)

W Gminie Dubicze Cerkiewne pomoc żywnościowa wydawana będzie przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych w miejscowości Grabowiec 58 (Świetlica wiejska ).

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do dochodu wlicza się m.in.

– wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,

– wynagrodzenie za pracę dorywczą,

– świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,

– renty,

– emerytury,

– świadczenie uzupełniające z ZUS (tzw. 500) !!!

– alimenty,

– odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,

– zasiłki dla bezrobotnych,

– dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,

– dochody z gospodarstwa rolnego,

– świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki stałe i okresowe !!!

– dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),

– dodatek mieszkaniowy,

– dodatek energetyczny 

 Do dochodu nie wlicza się: 

–  świadczenie wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( tz, 800+), (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.),

– świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.192 ),

– jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,

– zasiłku celowego,

– pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),

– wartości świadczenia w naturze,

– świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

– świadczenia pieniężnego i  pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 30 marca 2021r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 794 ze zm.),

– dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345,00 zł.

Wszystkich kwalifikujących się zgodnie z w/w kryteriami zapraszamy od 15 kwietnia 2024 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych, 17-204 Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65, tel. 85 682 79 91 lub 85 682 79 89, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w godzinach od 8:00  do 16:00  po skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej. O terminie wydawania żywności będziemy Państwa informować telefonicznie.

   

                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                                  Leon Małaszewski