Rozwiązywanie problemów alkoholowych

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

             W gminie funkcjonuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Rada Gminy uchwala gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, który określa główne cele w tym zakresie:

- analiza problemów alkoholowych oraz zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu;

- ograniczenie dostępności alkoholu nieletnim i nietrzeźwym;

- udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe;

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej.

            Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Osoby uzależnione od alkoholu, zobowiązać można do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego. O zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy w postępowaniu nieprocesowym.

            Przypominamy sprzedawcom, że w miejscach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powinna być uwidoczniona informacja o szkodliwości spożywania alkoholu. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: osobom nietrzeźwym, niepełnoletnim, na kredyt lub pod zastaw.

            Ważne telefony:

-Poradnia Leczenia Uzależnień w Hajnówce

tel. 85 682 90 03

tel. 575 775 120

-Infolinia Anonimowych Alkoholików

tel. 801 033 242

- Hajnowskie Stowarzyszenie Abstynentów i Rodzin Klub Abstynenta Dąb

tel. 85 876 73 03