Gospodarka odpadami komunalnymi

 

System zbórki odpadów

Na terenie gminy Dubicze Cerkiewne obowiązuje pojemnikowo – workowy system zbiórki odpadów komunalnych.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone są w pojemnikach i workach zabezpieczonych przez właściciela nieruchomości. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywa się w systemie workowym:

 • worek koloru żółtego na odpady z tworzyw sztucznych, metali, odpadów wielomateriałowych i makulatury,
 • worek koloru zielonego na szkło.

Worki do segregacji zapewnia Urząd Gminy poprzez firmę odbierającą odpady w ramach świadczonej usługi.

Odpady komunalne (zmieszane, worek żółty i zielony) odbierane są 1 raz w miesiącu zgodnie harmonogramem przekazywanym właścicielom nieruchomości podczas odbioru odpadów.

 

Stawki opłat

Na terenie gminy Dubicze Cerkiewne obowiązują stawki opłat określone Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 11 lutego 2019 r. nr 4.29.2019 wynoszą:

 • 8,50 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny,

 • 17,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób nieselektywny.

Formy płatności:
przelewem na konto Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne nr: 76 8071 0006 0018 8519 2000 0010 lub w kasie Banku Spółdzielczego znajdującego się w budynku Urzędu Gminy

Terminy płatności:

 • do 15 marca za miesiące styczeń, luty, marzec;
 • do 15 maja za miesiące kwiecień, maj, czerwiec;
 • do 15 września  za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień;
 • do 15 listopada za miesiące październik, listopad, grudzień.

 

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Na terenie gminy działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dubiczach Cerkiewnych, przy ul. Parkowej, czynny w poniedziałek, środę i piątek – tel. kontaktowy 85 682 79 86, w którym przyjmowane są wszystkie odpady komunalne (za wyjątkiem zmieszanych) dowiezione przez mieszkańca we własnym zakresie, bez pobierania dodatkowych opłat. Odbierane są m.in.:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony i inne wyroby gumowe,
 • chemikalia,
 • przeterminowane lekarstwa,
 • papier, tekturę, tworzywa sztuczne, metale,
 • szkło

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH I SELEKTYWNYCH DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ I WIELORODZINNEJ

NA TERENIE GMINY DUBICZE CERKIEWNE NA OKRES OD 01.07.2019 DO 31.12.2019

 

Rodzaj odpadu

Miesiące

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Data

Zmieszane odpady komunalne (pozostałości po segregacji)-pojemniki

24

28

25

23

27

28

(sobota)

Selektywne

odpady komunalne -

worki (kolor żółty i zielony)

24

28

25

23

27

28

(sobota)

Odpady wielkogabarytowe,

tekstylia, opony i inne wyroby gumowe

30 października

Przedmioty wystawione do odbioru powinny być kompletne. Odbierane będą następujące rodzaje odpadów:

- odpady wielkogabarytowe: odpady takie jak: meble(szafy, stoły, krzesła, sofy, łóżka,

komody), dywany, materace, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów.

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: sprzęt AGD (np. lodówki, pralki, kuchenki

mikrofalowe, drobny sprzęt AGD), sprzęt RTV(np. telewizory, monitory, radioodbiorniki),

komputery, drukarki, telefony, notebooki, elektronarzędzia, itp..

- zużyte opony i inne wyroby gumowe

- tekstylia

Zbiórką nie są objęte takie odpady jak:

okna, drzwi, gruz, papa, eternit, zderzaki samochodowe i inne części motoryzacyjne, szkło, odpady ogrodowe.

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce, ul. Łowcza 4, tel. 85 682-23-57 w. 26

Pojemniki i worki należy wystawić przed posesję w dniu odbioru do godz. 6.00 rano.

Worki do selektywnej zbiórki będą wydawanej w takich ilościach jakie zostały odebrane.

Worki własne mieszkańców tzw. dostawki winne być opisane lub być przezroczyste pozwalając szybką identyfikację rodzaju odpadu.

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości położonych na obszarze gminy Dubicze Cerkiewne

 

Uchwały Rady Gminy Dubicze Cerkiewne w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi