Praca socjalna

PRACA SOCJALNA

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Prowadzona jest:

  1. z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej;

  2. ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny lub projekt socjalny. W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

Pomoc niepieniężna w zakresie pracy socjalnej:

  • udzielanie informacji i pomoc w skompletowaniu dokumentów celem uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

  • udzielanie informacji o możliwościach uzyskania emerytury, renty oraz pomoc w kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do przyznania ww. świadczeń,

  • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji życiowej,

  • przeprowadzanie rozmów z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia i wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej, podkreślanie mocnych stron osób i rodzin, rozmowy wspierające,

  • przeprowadzanie rozmów motywujących do aktywnego poszukiwania pracy poprzez wskazywanie miejsc, w których osoby mogłyby zdobyć nowe kwalifikacje,

  • informowanie rodzin oraz dyrektorów szkół o możliwości ubiegania się o pomoc w formie dożywiania oraz zasiłków celowych na produkty żywnościowe.