Pomoc Żywnościowa 2023

Opublikowano: środa, 17 maj 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych informuje, że w ramach porozumienia z Bankiem Żywności w Suwałkach po raz kolejny przystąpiono do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2021  Podprogram 2021 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej  Potrzebującym. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom gminy Dubicze Cerkiewne pomocy żywnościowej.

 

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej
i uzyskujące dochód miesięczny nieprzekraczający:

1.823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (kryterium od stycznia 2022r. tj. 776 zł);

1.410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (kryterium od stycznia 2022r. tj. 600 zł)

 

W Dubiczach Cerkiewnych pomoc żywnościowa wydawana będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 17-204 Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

 

Do dochodu wlicza się m.in.

wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,

wynagrodzenie za pracę dorywczą,

świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,

renty,

emerytury,

świadczenie uzupełniające z ZUS (tzw. 500) !!!

alimenty,

odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,

zasiłki dla bezrobotnych,

dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,

dochody z gospodarstwa rolnego,

świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki stałe i okresowe !!!

dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),

dodatek mieszkaniowy,

dodatek energetyczny 

 

Do dochodu nie wlicza się:

–  świadczenie wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.),

świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.192 ),

jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,

zasiłku celowego,

pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),

wartości świadczenia w naturze,

świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

świadczenia pieniężnego i  pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 30 marca 2021r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 794 ze zm.),

dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

 

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345,00 zł.

Wszystkich kwalifikujących się zgodnie z w/w kryteriami zapraszamy od 17 maja 2023 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych, 17-204 Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65, tel. 85 682 79 91 lub 85 682 79 89, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w godzinach od 8:00  do 16:00  po skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej.