ZAPYTANIE OFERTOWE pn. ,,Prace remontowe cerkwi p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Werstoku"

Opublikowano: środa, 10 kwiecień 2024

ład

 

Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E

w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu udzielenia zamówienia obejmującego

przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych
w ramach zadania pn. ,,Prace remontowe cerkwi p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Werstoku"

 1. Zamawiający:

Parafia Prawosławna p.w . Podwyższenia Krzyża Pańskiego  w Werstoku , Werstok 2, 17-204 Dubicze Cerkiewne

 1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane polegające na remoncie budynku zabytkowej cerkwi p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Werstoku, Werstok 2, 17-204 Dubicze Cerkiewne (działka nr geod. 123) w ramach zadania pn.: ,,Prace remontowe cerkwi p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Werstoku"  zgodnie z poniższym opisem i załączonym projektem architektoniczno-budowlanym stanowiącym załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego.

Projekt uzyskał dofinansowanie (wstępna promesa) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Rządowego Programu Polski Ład.

     Podmiotem udzielającym dofinansowania w formie dotacji jest Gmina Dubicze Cerkiewne.

2. Zakres prac objętych zapytaniem ujęty jest w  Projekcie architektoniczno-budowlanym stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego.

Zakres prac obejmuje:

Wykonanie nowej podłogi w tym:

- demontaż istniejących listew przypodłogowych drewnianych w kolorze brązowym

- demontaż wykładzin podłogowych

- miejscowy demontaż deski podłogowej w celu umożliwienia wejścia pod istniejącą podłogę ( według rzutu ułożenia deski podłogowej)

- legarowanie istniejących legarów ( przeprowadzone będzie od spodu istniejącej podłogi)

- badanie stanu technicznego legarów drewnianych; należy dokonać przeglądu stanu technicznego elementów konstrukcyjnych. W przypadku stwierdzenia konieczności wymiany zniszczonych elementów konstrukcji należy powiadomić PWKZ w celu ustalenia dalszego toku postępowania

- impregnacja legarów środkami przeciw szkodnikom i zabezpieczającymi od wilgoci

- ułożenie podkładów akustycznych o gr 3mm na istniejącą deskę podłogową

- ułożenie nowych desek podłogowych o wymiarach 15cm x 250cm i grubości 22mm na maty akustyczne

- zabezpieczenie nowo położonej deski podłogowej preparatem lakieru podkładowego SUPER GRUNT HARTZLACK, a następnie położenie lakieru HARTZLACH LAKIER SUPER STRONG HS PÓŁMAT w trzech warstwach

- ponowny montaż listew przypodłogowych

- wykonanie tablicy informacyjnej z informacją o dofinansowaniu zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z wytycznymi zawartymi w §12 Załącznika do uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r.

Przed złożeniem oferty Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawcę lub sprawdzenia dokumentacji projektowej zamówienia. Termin i zasady udziału w wizji lokalnej – należy ustalić z proboszczem parafii poprzez numer tel. 503 019 114. Wykonawca potwierdza odbycie wizji poprzez złożenie stosownego oświadczenia.

Zamawiający odrzuci ofertę złożoną bez odbycia wizji lokalnej.

Dane kontaktowe dla Wykonawców:

Parafia Prawosławna pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Werstoku, tel. 503 019 114, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Warunki zamówienia:
 1. Termin realizacji zamówienia: do 31.07.2024r. .
 2. Okres gwarancji: Oferent, w przypadku wyboru jego oferty, udzieli gwarancji umownej na wykonane prace na okres nie krótszy niż 84 m-cy.
 3. Warunki płatności: 30 dni od wystawienia prawidłowej faktury.
 4. Okres związania ofertą: oferenci pozostają związani ofertą przez okres 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 5. Warunki udziału w postępowaniu:
 6. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowali co najmniej 1 projekt polegający na remoncie zabytkowego  budynku wpisanego do rejestru zabytków.

W celu potwierdzenia oferent powinien dostarczyć potwierdzenie wykonania usługi w formie np. protokołów odbioru, zaświadczeń urzędowych, listów rekomendacyjnych podpisanych przez inwestora.

b) dysponują kadrą niezbędną do realizacji zamówienia, przez co rozumie się skierowanie do wykonywania prac w ramach Projektu:

- osoby posiadającej kwalifikacje dopuszczające określone w art. 37a. ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568)

- osoby posiadającej kwalifikacje uprawniające do przyjęcia obowiązku kierowania pracami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych zgodnie z art. 37c. ww. ustawy wraz z zobowiązaniem do faktycznego przyjęcia tych obowiązków w przypadku wyboru oferty.

W celu potwierdzenia kwalifikacji Wykonawca powinien dostarczyć dane wskazanej osoby/wskazanych osób wraz z kopią dokumentów potwierdzających uprawnienia.

V. Kryteria oceny ofert:

 • w zakresie określonym w punkcie III.1.a) - spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów
 • w zakresie określonym w punkcie III.1.b) spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów
 • najniższa cena – 100%
 • gwarancja – min. 7 lat gwarancji

W przypadku, gdy co najmniej dwóch Wykonawców spełniających kryteria oceny złoży oferty na tę samą cenę, zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych.

VI. Tryb zamówienia

 1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego.
 2. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień w szczególności w związku z weryfikacją oświadczeń złożonych przez Wykonawców.
 5. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający może modyfikować lub uzupełnić treść zapytania ofertowego.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.
 7. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.
 8. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

VII. Sposób oraz termin złożenia ofert:

 1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.05.2024 r. do godz. 12:00 w formie pisemnej.

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Parafii (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel. 503 019 114), lub listowanie na adres: Parafia Prawosławna p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Werstoku, Werstok 2, 17-204 Dubicze Cerkiewne. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Dotyczy zapytania ofertowego na: ,,Prace remontowe cerkwi p.w.Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Werstoku"

 1. Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
 2. Do oferty należy załączyć:

- podpisane i wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik Nr 3,

- kserokopie protokołów odbioru, zaświadczeń urzędowych, listów rekomendacyjnych podpisanych przez inwestora,

- dane wskazanej osoby/osób wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających uprawnienia,

- zaparafowany wzór umowy.

 1. Osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy musi być upoważniona do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, jeśli prawo do reprezentacji nie wynika z publicznych rejestrów jak CEIDG albo KRS, oferta do której nie dołączono pełnomocnictwa będzie uznana za nieważną.
 2. Oferty niekompletne (tj. niezawierające wszystkich obowiązkowych elementów) lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.
 3. Zamawiający nie ma obowiązku wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty.
 4. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby składające ofertę.
 5. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.
 6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

Proboszcz Parafii Prawosławnej

ks. Paweł Kuczyński

Załączniki do zapytania

Zmiana zapytania ofertowego

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty