Regulamin

 

Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego „Bachmaty”

 
Własność:
Gmina Dubicze Cerkiewne
17-204 Dubicze Cerkiewne
tTel. 085 6827981
 
Zarządca:
Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacjiw Dubiczach Cerkiewnych
tel 856852045
tel. kom. 606769992
 
 1. Przebywanie na terenie Ośrodka zobowiązuje do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania regulaminu miejsca wyznaczonego do kąpieli, wypożyczalni sprzętu, pola namiotowego, domków letniskowych oraz regulaminów imprez organizowanych na terenie Ośrodka.
 2. Dzieci do lat 15 przebywają na terenie Ośrodka tylko pod opieką dorosłych.
 3. Osoby przebywające w domkach letniskowych i na polu namiotowym obowiązuje meldunek. Meldunku należy dokonać w Wypożyczalni sprzętu.
 4. Wjazd samochodem na teren Ośrodka, noclegi, rozstawienie namiotu, wypożyczenie sprzętu jest odpłatne zgodnie z ustalonym cennikiem. Wydanie sprzętu następuje na podstawie opłaty za sprzęt i dowodu tożsamości.
 5. Parkowanie i rozstawienie namiotu, przyczepy może nastąpić tylko w miejscach wyznaczonych lub wskazanych przez służby porządkowe.
 6. Używanie jednostek pływających prywatnych lub wypożyczonych i kąpiel zabroniona jest od zmierzchu do świtu. Ustala się godziny pracy jednostek pływających z wypożyczalni sprzętu i jednostek prywatnych: od godz. 8:00 do godziny 20:00
 7. Wędkowanie na akwenie wodnym może być wykonywane wyłącznie zgodnie z zasadami PZW.
 8. Zabrania się zaśmiecania tafli wody, używania środków piorących i higieny osobistej w zbiorniku wodnym.
 9. Przebywanie psów na terenie kąpieliska i całego Ośrodka dozwolone jest tylko w kagańcu i na smyczy.
 10. Zakaz kąpieli psów obowiązuje na terenie całego akwenu wodnego.
 11. Zabrania się korzystania ze sprzętu pływającego niezgodnie z przeznaczeniem i Regulaminem Wypożyczalni.
 12. Na terenie Ośrodka w Wypożyczalni znajduje się apteczka pierwszej pomocy i telefony: w wypożyczalni sprzętu nr tel. (85) 685 20 54, 606769992.
 13. Wszelkie urazy i skaleczenia należy niezwłocznie zgłaszać do służb porządkowych w Wypożyczalni.
 14. Kąpiel dozwolona tylko w miejscach wyznaczonych i oznakowanych. Kąpiel poza miejscem wyznaczonym do kąpieli jest zabroniona.
 15. Zabrania się przebywania na terenie miejsca wyznaczonego do kąpieli i kąpieli osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 16. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Ośrodka.
 17. Na terenie Ośrodka obowiązuje:
  • doba hotelowa:
  – domki letniskowe – od godz. 13:00 do godz. 12:00 dnia następnego
  – pole namiotowe – od godz. 13:00 do godz. 13:00 dnia następnego
  • cisza nocna:
  – pole namiotowe – od godz. 24:00 do godz. 7:00
  – tereny położone przy domkach letniskowych i domki – od godz. 22:00 do godz. 8:00
 18. Na terenie Ośrodka wyznaczono miejsca parkingowe niestrzeżone. Ośrodek Wypoczynkowy nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony środek lokomocji.
 19. Na miejscach postojowych zabrania się rozbijania namiotów, rozpalania ognisk i zastawiania drogi wyjazdowej innym samochodom. Przy wyjazdach i wjazdach z wyznaczonych miejsc parkingowych należy zachować szczególną ostrożność.
 20. Zabrania się sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania alkoholu na terenie Ośrodka.
 21. Osobom przebywającym na terenie Ośrodka nie wolno:
  • wjeżdżać samochodem osobowym, ciężarowym, autobusem, busem itp., motocyklem, motorowerem, skuterem lub innym pojazdem jednośladowym. Dopuszczalny wjazd na teren Ośrodka rowerem,
  • poruszać się samochodem z nadmierną szybkością po terenie Ośrodka w przypadku uzyskania pozwolenia na wjazd. Dozwolona prędkość 20 km/h,
  • wchodzić do wody wbrew zakazom,
  • niszczyć urządzenia i sprzęt będący własnością Ośrodka,
  • rozpalać ognisk w miejscach niedozwolonych oprócz miejsc wyznaczonych,
  • dotykać urządzeń elektrycznych znajdujących się na terenie Ośrodka,
  • zakłócać wypoczynek innym osobom, a w szczególności:
  – popychać i wrzucać inne osoby do wody
  – zabrania się głośnego słuchania muzyki itp…
  – skakać do wody z wypożyczanego lub z własnego sprzętu wodnego, brzegu, pomostu, mostków, sceny, zapory czołowej, słupów wyznaczających miejsce do kąpieli,
  • wycinania drzew i gałęzi,
  • zaśmiecać i zanieczyszczać teren Ośrodka,
  • zabrania się wrzucania do pojemników na śmieci gorących odpadów węgli po grillowaniu oraz wynoszenia w/w odpadów do lasu. Po zakończonym grillowaniu gorące węgle należy zalać wodą i zakopać.
 22. Przed opuszczeniem terenu Ośrodka należy sprzątnąć zajmowane przez siebie miejsce, śmieci wynieść do rozstawionych pojemników na odpady
 23. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie obiektu powinny:
  • natychmiast powiadomić służby porządkowe Ośrodka,
  • użyć sprzętu gaśniczego
  • unikać paniki,
  • stosować się do poleceń służb porządkowych Ośrodka, komunikatów nadawanych przez głośniki,
  • kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznakowanymi drogami,
  • nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
 24. Skargi i wnioski należy składać do Kierownictwa Ośrodka. Książka skarg i wniosków znajduje się w Wypożyczalni
 25. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, budynki, otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 26. Osoby przebywające na terenie Ośrodka zobowiązane są do przestrzegania poleceń kierownictwa, służb porządkowych (obsługa) oraz niniejszego regulaminu. Każda osoba zakłócająca spokój na terenie Ośrodka zostanie poproszona o opuszczenie go a w przypadku stawiania oporu przekazana policji niezależnie od skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski