Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne  położonej w obrębie wsi JAGODNIKI  gm. Dubicze Cerkiewne

Opublikowano: wtorek, 09 lipiec 2024
 
 OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 344 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.  2108 późn. zm.)  

 

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne    o g ł a s z a

PIERWSZY PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niżej wymienionej  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne  położonej w obrębie wsi JAGODNIKI  gm. Dubicze Cerkiewne

Nr

działki

Powierz-chnia

działki

w m2.

Położenie / przeznaczenie w studium zagospodarowania przestrzennego gminy

Wywoławcza cena

sprzedaży

w zł

Minimalne postąpienie

 

Wysokość wymaganego wadium

w zł

180/3

5525

Działka położona w ciągu zabudowy siedliskowej wsi Jagodniki, gm. Dubicze Cerkiewne, (w początkowej strefie, od strony północnej), po wschodniej stronie ulicy o nawierzchni asfaltowej posiadającej cały zakres uzbrojenia komunalnego dla zabudowy indywidualnej. Działka posiada łamaną konfigurację w kształcie litery „L”, dojazd do działki możliwy jest również od zaplecza, drogą zagumienną gruntową.

Działka powstała z podziału działki 180/2 o pow. 0,5545 ha, stanowiącej byłą bazę kółka rolniczego w części ogrodzoną i zabudową budynkiem gospodarczo-magazynowym.

Budynek o pow. zabudowy 329 m2 składający się z 6 segmentów o szer. 6m każdy) o konstrukcji żelbetowej z wypełnieniem ścian płytami żelbetowymi. Obiekt zniszczony (ściany popękane), w aktualnym stanie nie nadaje się do użytkowania i wymaga rozbiórki i uprzątnięcia z rekultywacją terenu zabudowy włącznie. Pozostały obszar działki jest porośnięty trawą i pojedynczym zadrzewieniem. Istniejące ogrodzenie od strony południowej i wschodniej ze słupów żelbetowych nie przebiega po linii granicy działki, jest zniszczone i wymaga rozbiórki.

Przeznaczenie nieruchomości: działka położona w ciągu zabudowy zagrodowej, dogodna do zabudowy. Uzbrojenie: wodociąg, linia energetyczna, kanalizacja, światłowód.

68 500

Ustalają uczestnicy przetargu, jednakże postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

7 000

Cena nieruchomości nie zawiera kosztów ewentualnego wznowienia punktów granicznych. Okazanie granic może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy. Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w kwocie  2744,00 zł.

            Przetarg odbędzie się dnia  12 sierpnia 2024r. (poniedziałek) o godz. 12.00

w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8  

                Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w ww. wysokości najpóźniej w dniu 6 sierpnia 2024r. na rachunek  bankowy Urzędu Gminy w BS Hajnówka nr  08 8071 0006 0018 8519 2000 0070 (depozyt) - decydująca jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku Urzędu Gminy - tytułem: wadium na przetarg, sprzedaż działki Jagodniki nr 180/3.

               

                Warunkiem nabycia nieruchomości jest zgłoszenie postąpienia w wysokości j.w.  Sprzedaż działki nastąpi w formie aktu notarialnego po wpłaceniu całości ceny najpóźniej na dzień przed zawarciem aktu notarialnego.

                Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia przetargu) przelewem.

                Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium i dokumentu stwierdzającego tożsamość lub pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu osoby fizycznej. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie dla osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Więcej informacji na stronie www.dubicze-cerkiewne.pl  lub w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8, tel. (085) 682 79 88.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski         

Dubicze Cerkiewne dn. 09.07.2024r.

ogłoszenie I przetarg sprzedaż nieruchomości Jagodniki 180-3