Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej Mienie Gminy Dubicze Cerkiewne położonej w obrębie wsi WILUKI gm. Dubicze Cerkiewne

Opublikowano: poniedziałek, 24 czerwiec 2024
 
 

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne    o g ł a s z a

PIERWSZY PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących Mienie Gminy Dubicze Cerkiewne  położonych w obrębie wsi WILUKI  gm. Dubicze Cerkiewne

Nr

działki

Powierz-chnia

działki

w m2.

Położenie / przeznaczenie w studium zagospodarowania przestrzennego gminy

Wywoławcza cena

sprzedaży

w zł

Minimalne postąpienie

 

Wysokość wymaganego wadium

w zł

31/2 i 32/2

1015

Działki niezabudowane, położone w obrębie wsi Wiluki wchodzące w skład kompleksu 10 działek przeznaczonych pod budownictwo rekreacji indywidualnej, powstałych z podziału działek 31 i 32. Kompleks ten położony jest poza obszarem zwartej zabudowy siedliskowej  wsi  Wiluki. Działki położone przy drodze asfaltowej biegnącej z Hajnówki do wsi Wojnówka. W otoczeniu tego kompleksu, poza wspomniana drogą asfaltową i drogą dojazdową gruntową - od północy występują tereny leśne z zadrzewieniem, głównie iglastym. Działki położone są na gruntach częściowo zadrzewionych i zakrzaczonych, w ewidencji gruntów zapisane jako użytek kopalny („K”). Posiadają założoną księgę wieczystą BI2P/00043893/8.

Dojazd do działek drogami gruntowymi, tj. odchodzącą od drogi asfaltowej drogą gminną o nr geod. 3, obręb geod. Długi Bród oraz odchodzącą od niej w kierunku południowym drogą o nr geod. 32/6 (powstałą z podziału działki 32).

Konfiguracja działek jest dogodna do zabudowy. Na części obszaru działek, szczególnie od strony drogi dojazdowej (dz. 32/6) w ubiegłym wieku była prowadzona powierzchniowa eksploatacja piasku. Teren ten wymaga rekultywacji, ale po zasypaniu i wyrównaniu może się charakteryzować gorszymi warunkami geotechnicznymi dla potrzeb zabudowy, zaleca się realizację budynków lekkich na płycie fundamentowej.

Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy wydaną przez Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne znak:  GKBiR.6730.20.2022.KB z dnia 13.07.2022r. działki przeznaczone na budowę wolno stojących budynków rekreacji indywidualnej.

Uzbrojenie: wodociąg – przyłącza do działek; przyłącze energetyczne – planowana budowa (podpisana została umowa z PGE na budowę przyłącza – planowane wykonanie 11.2024).

33 000

Ustalają uczestnicy przetargu, jednakże postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych

3300

31/3 i 32/3

1015

33 000

3300

Cena nieruchomości nie zawiera kosztów ewentualnego wznowienia punktów granicznych (granice ww. nieruchomości po podziale są zastabilizowane betonowymi znakami granicznymi). Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w kwocie – 1134,36 zł.

            Przetarg odbędzie się dnia  29 lipca 2024r. (poniedziałek) w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8  

działka nr 31/2 i 32/2 o godzinie 10:00, działka nr 31/3 i 32/3 o godzinie 11:00,

                Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w ww. wysokości najpóźniej w dniu 23 lipca 2024r. na rachunek  bankowy Urzędu Gminy w BS Hajnówka nr  08 8071 0006 0018 8519 2000 0070 (depozyt) - decydująca jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku Urzędu Gminy - tytułem: wadium na przetarg, sprzedaż działki Wiluki nr …...    

                Warunkiem nabycia nieruchomości jest zgłoszenie postąpienia w wysokości j.w.  Sprzedaż działki nastąpi w formie aktu notarialnego po wpłaceniu całości ceny najpóźniej na dzień przed zawarciem aktu notarialnego.

                Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia przetargu) przelewem.

                Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium i dokumentu stwierdzającego tożsamość lub pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu osoby fizycznej. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie dla osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Więcej informacji na stronie www.dubicze-cerkiewne.pl  lub w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8, tel. (085) 682 79 88.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski         

Dubicze Cerkiewne dn. 24.06.2024r.

ogłoszenie I przetarg sprzedaż nieruchomości Wiluki 31-2 i 32-2, 31-3 i 32-3.pdf