I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomośck oznaczonej numerem 110/2 położonej w m. Werstok

Opublikowano: poniedziałek, 22 maj 2023

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne  

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 110/2 o powierzchni 0,2619 ha położonej w m. Werstok, stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne

Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości:

Działka numer 110/2 o powierzchni 0,2619 ha położona w obrębie geodezyjnym Werstok, gm. Dubicze Cerkiewne, nieposiadająca złożonej księgi wieczystej.

Opis Nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów jako RVI – 0,2363 ha, N – 0,0256 ha. Działka położona jest na zapleczu kompleksu zabudowy siedliskowej wsi Werstok. Dojazd do działki drogą gruntową. Działka jest niezabudowana, aktualnie użytkowana rolniczo, posiada regularną konfigurację w kształcie prostokąta o szer. ok. 21 m i dł. ok. 125 m. Działka jest niezabudowana, aktualnie użytkowana rolniczo – dzierżawa do 30.09.2028r.

Przeznaczenie

Przeznaczenie w studium: nieruchomość położona na obszarze gruntów ornych pozostałych klas bonitacyjnych gleb pozostawione w użytkowaniu rolniczym z ograniczonym prawem zainwestowania.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu: do tut. urzędu wpłynął wniosek na zakup ww. nieruchomości od właściciela działki oznaczonej nr 110/1 w celu polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Tut. organ przeanalizował, że działka 110/2 (której dotyczy sprzedaż) przylega również do działek nr 109 i 111 obręb Werstok, zatem takie samo prawo przysługuje również właścicielom tych nieruchomości i dlatego też, wprowadzono formę przetargu ustnego ograniczonego. W związku z powyższym o zakup nieruchomości 110/2 o pow. 0,2619 ha obręb Werstok mogą ubiegać się właściciele nieruchomości ozn. nr działek 110/1, 109 i 111 na poprawę warunków zagospodarowania ich nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości:

36 304,00 zł  (słownie: trzydzieści sześć tysięcy trzysta cztery złote, 0/100)

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje cenę wyższą niż cena wywoławcza, przy czym minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w wysokości 676,68 zł. Gmina nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na gruncie.

Termin,  miejsce  i  warunki  przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Dubiczach Cerkiewnych przy ul. Głównej 65, pok. nr 8

Wadium:

Ustala się wadium w wysokości: 3700,00 zł

Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić do dnia 20 czerwca 2023 roku  na rachunek bankowy Urzędu Gminy w BS Hajnówka nr 08 8071 0006 0018 8519 2000 0070 (depozyt) - tytułem: wadium na przetarg, sprzedaż działki Werstok dz. nr 110/2, (decydująca jest data zaksięgowania wpłaty na ww. rachunku).

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub zwrócone osobom, które nie wygrają przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany numer konta.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 20 czerwca 2023r. do godz. 16°° zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia (w formie oświadczenia, wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych przy ul. Głównej 65, pok. nr 6 – sekretariat. Dodatkowo należy złożyć oświadczenie o posiadanym prawie własności do nieruchomości przyległej do działki będącej przedmiotem przetargu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia).

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dubiczach Cerkiewnych przy ul. Głównej 65 oraz zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu www.dubicze-cerkiewne.pl nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

W przetargu mogą wziąć udział właściciele działek przyległych oznaczonych numerami: 110/1, 109 i 111 obręb Werstok, na poprawę warunków zagospodarowania ich nieruchomości.

W przypadku, gdy działka przyległa ma więcej niż jednego właściciela (stanowi współwłasność), wówczas zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym (załącznik nr 1) oraz oświadczenie o posiadanym prawie własności do nieruchomości przyległej do działki będącej przedmiotem przetargu (załącznik nr 2) powinno być złożone przez każdego ze współwłaścicieli nieruchomości oddzielnie.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od zawarcia aktu notarialnego spowoduje przepadek wadium. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, ul. Główna 65, pokój nr 8,  tel. 85 682 79 88.

Ogłoszenie o przetargu jest wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dubiczach Cerkiewnych przy ul. Głównej 65. Ponadto ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej urzędu www.dubicze-cerkiewne.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wójt Gminy

Leon Małaszewski