I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomośck oznaczonej numerem 610/1 położonej w m. Tofiłowce

Opublikowano: poniedziałek, 22 maj 2023

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne  

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 610/1 o powierzchni 0,1005 ha położonej w m. Tofiłowce, stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne

Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości:

Działka numer 610/1 o powierzchni 0,1005 ha położona w obrębie geodezyjnym Tofiłowce, gm. Dubicze Cerkiewne, nieposiadająca złożonej księgi wieczystej.

Opis Nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów jako RIVa – 0,0208 ha, RV – 0,0797 ha. Działka położona jest na zapleczu kompleksu zabudowy siedliskowej wsi Tofiłowce, posiada regularną konfigurację w kształcie zbliżonym do prostokąta. Dojazd do działki drogą gruntową. Działka jest niezabudowana, porośnięta trawą. Po obu stronach działki (południowej i północnej) występują tereny wolne (ogrody), od strony wschodniej działka graniczy całą szerokością z działką 610/2 o pow. 0,1169 ha, na której pobudowany jest drewniany budynek gospodarczy (stodoła) zajmujący całą szerokość działki, co utrudnia bezpośredni dostęp działki do ulicy.

Przeznaczenie

Przeznaczenie w studium: nieruchomość położona na obszarze istniejącej i wyznaczonej w planach miejscowych zabudowy zagrodowej i różnych form mieszkalnictwa z możliwością modernizacji i uzupełnień oraz lokalizacji inwestycji z wyjątkiem inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu: do tut. urzędu wpłynął wniosek na zakup ww. nieruchomości od właściciela działki oznaczonej nr 609 w celu polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Tut. organ przeanalizował, że działka 610/1 (której dotyczy sprzedaż) przylega również do działek nr 610/2 i 613 obręb Tofiłowce, zatem takie samo prawo przysługuje również właścicielom tych nieruchomości i dlatego też, wprowadzono formę przetargu ustnego ograniczonego.

W związku z powyższym o sprzedaż nieruchomości 610/1 o pow. 0,1005 ha obręb Tofiłowce mogą ubiegać się właściciele nieruchomości ozn. nr działek 610/2, 609 oraz 613 na poprawę warunków zagospodarowania ich nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości:

15 300,00 zł  (słownie: piętnaście tysięcy trzysta złotych 0/100)

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje cenę wyższą niż cena wywoławcza, przy czym minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w wysokości 676,68 zł. Gmina nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na gruncie.

Termin,  miejsce  i  warunki  przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Gminy w Dubiczach Cerkiewnych przy ul. Głównej 65, pok. nr 8

Wadium:

Ustala się wadium w wysokości: 1600,00 zł

Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić do dnia 20 czerwca 2023 roku  na rachunek bankowy Urzędu Gminy w BS Hajnówka nr 08 8071 0006 0018 8519 2000 0070 (depozyt) - tytułem: wadium na przetarg, sprzedaż działki Tofiłowce dz. nr 610/1, (decydująca jest data zaksięgowania wpłaty na ww. rachunku).

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub zwrócone osobom, które nie wygrają przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany numer konta.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 20 czerwca 2023r. do godz. 16°° zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia (w formie oświadczenia, wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych przy ul. Głównej 65, pok. nr 6 – sekretariat. Dodatkowo należy złożyć oświadczenie o posiadanym prawie własności do nieruchomości przyległej do działki będącej przedmiotem przetargu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia).

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dubiczach Cerkiewnych przy ul. Głównej 65 oraz zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu www.dubicze-cerkiewne.pl nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

W przetargu mogą wziąć udział właściciele działek przyległych oznaczonych numerami: 610/2, 609 i 613 obręb Tofiłowce na poprawę warunków zagospodarowania ich nieruchomości.

W przypadku, gdy działka przyległa ma więcej niż jednego właściciela (stanowi współwłasność), wówczas zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym (załącznik nr 1) oraz oświadczenie o posiadanym prawie własności do nieruchomości przyległej do działki będącej przedmiotem przetargu (załącznik nr 2) powinno być złożone przez każdego ze współwłaścicieli nieruchomości oddzielnie.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od zawarcia aktu notarialnego spowoduje przepadek wadium. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, ul. Główna 65, pokój nr 8,  tel. 85 682 79 88.

Ogłoszenie o przetargu jest wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dubiczach Cerkiewnych przy ul. Głównej 65. Ponadto ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej urzędu www.dubicze-cerkiewne.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy

Leon Małaszewski