Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Wojnówka

Opublikowano: środa, 08 luty 2023

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne o g ł a s z a

TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Dubicze Cerkiewne położonych w obrębie wsi WOJNÓWKA gm. Dubicze Cerkiewne

Nr

działki

Powierz-chnia

działki

w m2.

Położenie / przeznaczenie w studium zagospodarowania przestrzennego gminy

Wywoławcza cena

sprzedaży

w zł

Minimalne postąpienie

Wysokość wymaganego wadium

w zł

217/4

756

Działki niezabudowane, położone w obrębie wsi Wojnówka w kompleksie zabudowy siedliskowej. Dojazd do działek ulicą wiejska o nawierzchni asfaltowej, a dalej dojazd zapewniony jest poprzez wydzieloną drogę gruntową ozn. nr 217/2. Działki maja konfigurację czworoboków zbliżonych do prostokątów, dogodnych do zabudowy. Działki są niezabudowane, porośnięte trawą, aktualnie użytkowane rolniczo. Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy wydaną przez Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne znak: GKBRiOŚ.7331-19/09 z dnia 10.12.2009r. działki przeznaczone na budowę budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz garaży w zabudowie jednorodzinnej. Wodociąg i linia niskiego napięcia w pobliżu (z planem rozbudowy).

22 220

Ustalają uczestnicy przetargu, jednakże postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

2 200

217/5

998

29 400

j.w.

3 000

217/6

790

23 110

j.w.

2 300

Poprzednie przetargi: na działki 217/4 i 217/6 I-szy – 05.08.2022r., II-gi – 28.10.2022r., na działkę 217/5 – I szy – 27.06.2022r., II – gi – 23.09.2022r.

Cena nieruchomości nie zawiera kosztów ewentualnego wznowienia punktów granicznych (granice ww. nieruchomości po podziale są zastabilizowane betonowymi znakami granicznymi). Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w kwocie – 893 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 10 marca 2023r. (piątek) w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8:

działka nr 217/4 o godzinie 1000 działka nr 217/6 o godzinie 1100 działka nr 217/4 o godzinie 1200

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w ww. wysokości najpóźniej w dniu 07 marca 2023 r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy w BS Hajnówka nr 08 8071 0006 0018 8519 2000 0070 (depozyt) - decydująca jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku Urzędu Gminy- tytułem: wadium na przetarg, sprzedaż działki Wojnówka nr …

Warunkiem nabycia nieruchomości jest zgłoszenie postąpienia w wysokości j.w. Sprzedaż działki nastąpi w formie aktu notarialnego po wpłaceniu całości ceny najpóźniej na dzień przed zawarciem aktu notarialnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia przetargu) przelewem.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium i dokumentu stwierdzającego tożsamość lub pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu osoby fizycznej. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie dla osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Więcej informacji na stronie www.dubicze-cerkiewne.pl lub w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8, tel. (085) 682 79 88.