Ogłoszenie BPN o dzierżawie łąk

Opublikowano: piątek, 19 marzec 2021

Białowieski Park Narodowy, w związku z realizacją zdania 1.75 BPN - Kontraktacja łąk od rolników prywatnych w miejscach bytowania żubrów, w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce" POIS.02.04.00-00-0027/18-01 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020 II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna,
ogłasza możliwość wydzierżawienia od rolników będących osobami fizycznymi łąk położonych
na północnych i południowych obrzeżach lub wewnątrz Puszczy Białowieskiej

w celu zmniejszenie konfliktów z właścicielami upraw rolnych i zapewnienie większej ilości karmy na okres zimowy w miejscach przebywania żubrów.

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest:
1.    Położenie łąk w miejscach występowania żubrów (minimalna wielkość łąki 0,5 ha).
2.    Swobodny dostęp do łąki z każdej strony (brak wszelkiego rodzaju ogrodzeń).
3.    Brak pól uprawnych i siedzib ludzkich w bezpośrednim sąsiedztwie łąki (minimalna odległość 500 m).
4.    Prawo do dysponowania łąkami (własność lub dzierżawa potwierdzona notarialnie).

Osoby zainteresowane dzierżawą proszone są o wypełnienie załączonego kwestionariusza i złożenie (wraz z wymaganymi załącznikami) w Sekretariacie Białowieskiego Parku Narodowego, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża - w dni powszednie w godzinach pracy BPN lub za pośrednictwem poczty (z dopiskiem na kopercie „Dzierżawa łąk".
Załączniki do kwestionariusza (wyłącznie z oryginalnym poświadczeniem zgodności przez starostwo):
    - aktualna kopia mapy ewidencyjnej
    - wypis z rejestru gruntów obejmujący działki przeznaczone do dzierżawy (nie starszy jak z 2019 roku).

Termin składania podań: do 9 kwietnia 2021 r. Kwestionariusze złożone bądź przesłane po terminie (liczy się data dostarczenia) nie będą rozpatrywane.
Koszt wydzierżawienia 1 ha łąk (przygotowanie łąki, zbiór i złożenie siana luzem)  ok. 2 500 zł

Inne informacje:
    - Wyprodukowane na przedmiocie dzierżawy siano powinno być złożone do brogów i stogów, tj. stożkowatych stosów siana, ułożonych wokół pionowego drąga (wymiary stogu: średnica u podstawy 2-3 m, wysokość 2,5-3,5m), położonych na łąkach wskazanych w umowie dzierżawy, w terminie do dnia 11.07.2021r.
    - Dzierżawca nie może ubiegać się o dodatkową rekompensatę z tytułu dzierżawionej łąki od innych podmiotów gospodarczych
Zastrzegamy prawo do wydzierżawienia tylko tych łąk (figurujących w rejestrze gruntów jako łąki lub pastwiska), które są cenne dla żubra, co będzie weryfikowane po otrzymaniu podania. O ocenie przydatności zgłoszonej łąki będziemy informować.
Osoba do kontaktu: Katarzyna Daleszczyk 608 496 186 ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), od poniedziałku do piątku w godz. 7-15.