JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Informacja dla mieszkańców gminy

Opublikowano: wtorek, 18 czerwiec 2024

Informacja dla mieszkańców gminy

Na podstawie atr.28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz.609,721) Wójt Gminy co roku przedstawia Radzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych raport o stanie gminy obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim.

-W debacie w nad raportem o stanie gminy, mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

- Mieszkaniec który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6 składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców gminy.

- Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja do przewodniczącego rady gminy (sekretariatu rady), podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Przewodniczący Rady

Jerzy Karpiuk