JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Zwrot podatku akcyzowego

Opublikowano: czwartek, 08 luty 2024

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07.12.2023 r. w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 roku ustalona kwota wynosi 1,46 zł za litr oleju.

Zwrot podatku akcyzowego jest ustalany na podstawie:
•    powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu rolnika,
•    średniej rocznej liczby DJP bydła, owiec, kóz, koni oraz średniej rocznej liczby świń


Limit ustalany jest jako suma:
•    kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni  1 ha użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku;
•    liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku;
•    liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku; 
•    liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych owiec będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku;  
•    liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych kóz będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku;
•    liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Zwrot podatku akcyzowego następuje za okresy sześciomiesięczne na podstawie wniosków złożonych przez producentów rolnych do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) wraz z fakturami albo kopiami tych faktur oraz dokumentem wydanym przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w terminie:


•    od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.
•    W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, świń, owiec, kóz i koni do wniosku o zwrot podatku dołącza się dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierający informacje o liczbie zwierząt będących w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca 2023 roku.


Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji, nastąpi w terminie:
1.    od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w miesiącu lutym.

 

Wniosek

Wykaz faktur

Oświadczenie