JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Gospodarka odpadami komunalnymi

Stawki opłat

1) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

 • 23,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

 • 18,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli bioodpady są kompostowane w kompostowniku przydomowym *

 • W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej wynosi 46,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość **

2) z nieruchomości, która jest w części zamieszkała

- jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty za jednorazowy wywóz za pojemnik o określonej pojemności wynosi:

 • o pojemności 80 l – w wysokości – 4,23 zł;

 • o pojemności i 120 l - w wysokości - 6,34 zł,

 • o pojemności 240 l - w wysokości - 12,68zł,

  - jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty za jednorazowy wywóz za pojemnik o określonej pojemności wynosi:

 • o pojemności 80 l w wysokości – 8,46 zł

 • o pojemności 120l - w wysokości - 12,68 zł,

 • o pojemności 240 l - w wysokości - 25,36 zł,

  - jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty za jednorazowy wywóz za worek o określonej pojemności wynosi:

 • o pojemności 80 l – w wysokości - 11,33 zł

 • o pojemności i 120 l - w wysokości - 17,00 zł,

  - jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty za jednorazowy wywóz za pojemnik o określonej pojemności wynosi:

 • o pojemności 80 l w wysokości – 22,66 zł

 • o pojemności 120l - w wysokości - 34,00 zł,

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji (dla osób, które mają złożoną już deklarację na segregowanie odpadów komunalnych) i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania).

Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, w pokoju nr 2.

Do złożenia nowej deklaracji o opłatach za odpady zobowiązani są tylko właściciele nieruchomości, którzy chcą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty poprzez zgłoszenie posiadania kompostownika.

* W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów właściciel nieruchomości nie będzie mógł korzystać z usług PUK w Hajnówce lub wywozić ich na PSZOK.

** W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Wójt z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

 

Płatności

Opłatę należy dokonać:
przelewem na konto Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne nr:
72 8071 0006 0018 8519 2000 0470 lub w kasie Banku Spółdzielczego znajdującego się w budynku Urzędu Gminy

Terminy płatności:

 • do 15 marca za miesiące styczeń, luty, marzec;
 • do 15 maja za miesiące kwiecień, maj, czerwiec;
 • do 15 września  za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień;
 • do 15 listopada za miesiące październik, listopad, grudzień.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne informuje mieszkańców Gminy Dubicze Cerkiewne, że mogą nieodpłatnie przekazywać odpady komunalne do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dubiczach Cerkiewnych.

Adres PSZOK:

ul.Parkowa, 17-204 Dubicze Cerkiewne (obok oczyszczalni ścieków)

Telefon: 85 682 79 86

Godziny otwarcia:

- poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 (po wcześniejszym umówieniu się)

PSZOK przyjmuje odpady wyłącznie od mieszkańców gminy Gminy Dubicze Cerkiewne po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i/lub dokumentu potwierdzającego dokonywanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane na poszczególne frakcje, nie mogą być zmieszane lub zanieczyszczone.

Do PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

 • odpady z tworzyw sztucznych ,

 • odpady opakowań wielomateriałowych ,

 • odpady z papieru i tektury,

 • odpady szklane,

 • odpady zielone – bioodpady np.: trawa, liście, zielone odpady z ogrodów, rozdrobnione gałęzie, itp. w ilości 1m3 z jednej nieruchomości rocznie,

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,

 • odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych lub remontowych w ilości 1m3 z jednej nieruchomości rocznie

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 • zużyte opony z samochodów osobowych;

 • zużyte baterie i akumulatory,

 • przeterminowane leki i chemikalia,

 • odzież i tekstylia.

Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

 • odpady zawierające azbest,

 • części samochodowe (np.: szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii, plastiki samochodowe),

 • opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,

 • odpady poprodukcyjne, odpady pochodzące z działalności gospodarczej lub rolniczej.

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Wjazd na teren PSZOK odbywa się za wiedzą i zgodą pracownika obsługującego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów. Osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest samodzielnie umieścić je w odpowiednich kontenerach i pojemnikach pod nadzorem pracownika PSZOK.

Harmonogram odbioru odpadów

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYH NIESEGREGOWANYCH I SELEKTYWNYCH DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ I WIELORODZINNEJ

NA TERENIE GMINY DUBICZE CERKIEWNE NA OKRES

OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

 

  Harmonogram